HƯỚNG DẪN CÁC LỆNH CƠ BẢN

Ngày đăng: 14/10/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Lệnh cơ bản:

/reset : reset ingame khi đủ lv

/reset auto : tự động reset khi đủ lv

/taymaster : tấy điểm master

/changeclass dw,dk,sum,mg,rf,dl,elf : đổi class

/taydiem : tẩy toàn bộ điểm

/addstr “số point” : cộng sức mạnh

/addagi “số point” : cộng nhanh nhẹn

/addvit “số point muốn cộng” : cộng thể lực

/addene : cộng năng lượng

/addcmd : cộng mệnh lệnh

/pkclear : rửa tội